ÁSZ a vártán
Porondon a második félév ellenőrzésének terve. Nem fognak unatkozni! Ellenséget és barátot is bőséggel szerezhetnek!
2018. szeptember 7. 18:16

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amely törvényben meghatározott feladatkörében ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtását, az államháztartás gazdálkodását, az államháztartásból származó források felhasználását, a közpénzekkel, illetve az állami és önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzését és a nemzeti vagyon kezelését. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a magyar közpénzügyek átláthatóságát. Az ellenőrzések témaválasztása során figyelembe veszi az időszerű és a közvélemény érdeklődésére számot tartó, továbbá az Országgyűlés döntéshozatalában és a kormány stratégiai elképzeléseiben hosszú távú jelentőséggel, pénzügyi súllyal bíró területeket. Módszertanainak megújítása során előtérbe helyezi a közpénzek felhasználásához kapcsolódó követelmények ellenőrzését. Stratégiai célkitűzéseivel összhangban aktív szerepet vállal a korrupció és a csalás elleni fellépésben. A teljesítmény-ellenőrzés alapelveinek alkalmazásával pedig hozzájárul a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás során az eredményesség, a hatékonyság és a gazdaságosság elvének érvényesüléséhez.

 

 

Az ÁSZ 2018. második félévére vonatkozó ellenőrzési terveaz  első félévében megkezdett, még folyamatban lévő, valamint az újonnan induló ellenőrzéseket tartalmazza. Célja a nemzeti (állami és önkormányzati) tulajdonban álló gazdasági társaságokgazdálkodásának ellenőrzése, tekintettel arra, hogy a társaságok gazdálkodása jelentős mértékben befolyásolják a nemzeti vagyon értékét, továbbá az ország gazdasági teljesítményét, az államadósságra való hatását. Az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetére ható kockázatok feltárásával pedig hozzájárul az önkormányzatok gazdálkodása, feladatellátása fenntarthatóságának biztosításához.

Az ÁSZ a közvagyonnal történő szabályszerű, felelős, hatékony gazdálkodás előmozdítása érdekében a 2018. második felében is folytatja azon intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzését, amelyek maguk is végeznek ellenőrzési, felügyeleti tevékenységet. A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladatainak szabályszerű végrehajtására vonatkozó ellenőrzése során értékeli, hogy a Kincstár az ellenőrzési tevékenységét szabályszerűen látta-e el, illetve az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások kontrollját megfelelően végezte-e el. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal esetében egyrészt a társasági adóval kapcsolatos egyes tevékenységek (bevallás-feldolgozás, ellenőrzések tervezése és végrehajtása, hátralékkezelés, behajtási tevékenység, adatszolgáltatások) szabályozottságának és szabályszerűségének értékelése, másrészt a belső kontrollok működtetésének értékelése lesz a feladat. A Magyar Villamos Művek Zrt. ellenőrzésének fontos szempontja, hogy megfelelően látja-e el stratégiai irányító, ellenőrző tevékenységét a tulajdonában álló gazdasági szervezetek fölött, és ezzel párhuzamosan a központosított pénzgazdálkodási, vagyongazdálkodási tevékenysége is mérlegelendő lesz.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság működésének, gazdálkodásának értékelésekor a belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését vizsgálják, valamint azt, hogy a pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerű-e. „Természetesen” a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodása is górcső alá kerül.

Az ÁSZ változatlanul fontosnak tartja költségvetési támogatások felhasználásának átláthatóbbá tétele érdekében az alapítványok és közalapítványok ellenőrzését. A „vészhelyzeti” betegellátás rendszerének vizsgálatakor először arra keresi a választ, hogy a közszolgáltatást igénybevevők elégedettek-e a betegellátással, majd a következő szakaszban azt is ellenőrzi, hogy a sürgősségi betegellátás rendszerében az irányítói-, fenntartói- szervezési feladatellátás szabályszerű volt-e. Új ellenőrzést indít a szegénységi küszöb alatt élők felmérésére tett intézkedések ellenőrzése tekintetében, a fenntartható fejlődési célok megvalósítása érdekében. Folytatja a kulturális javak körébe tartozó állami vagyon értékmegőrzése, gyarapítása, állagának védelme, hasznosítása érdekében a tulajdonosi, az ágazati irányítási, a felügyeleti joggyakorlók, továbbá a nyilvános könyvtári ellátás működésének ellenőrzését is. Az állami és önkormányzati fenntartású közgyűjtemények (muzeális intézmény, levéltár, kép- és hangarchívum, könyvtár) a nemzeti vagyon köréhez tartoznak, ezért értékmegőrzése, gyarapítása, állagának védelme, hasznosítása terén megtett intézkedések hasznossága vitathatatlan.

Az államháztartás körébe tartozó vagyon kezelésének, a vagyonnal való gazdálkodásnak, a szervezetek vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenységének ellenőrzése témakörében kiemelt jelentőségűnek ígérkezik az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek éves rendszerességgel, törvényi kötelezettség alapján végzett értékelése. A közpénzfelhasználás átláthatóságának biztosítása érdekében megkülönböztetett szerepe lesz a központi költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadás ellenőrzésének, amellyel összhangban a 2018. második félév egyik legfontosabb feladata a 2017-es központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése. A feladat hatékony és eredményes megvalósítása érdekében az ÁSZ az ellenőrzést – ígérete szerint - az államháztartás teljes gazdálkodásának lefedésére alkalmas módszertanon alapuló ellenőrzési modell szerint végzi. Ezzel párhuzamosan megkezdi a 2018. évi választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolását, és felhasználását érintő jogszabályi előírások betartását célzó ellenőrzését, továbbá folytatja a pártok és a költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodásának ellenőrzését is.

Összességében elmondható: az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzései során az integritás és a belsőkontrollrendszer működésének feltérképezésére, amely a nemzeti vagyonnal való szabályszerű, felelős, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás előfeltétele.A szándék félreérthetetlen: a számvevőszéki ellenőrzések feltárják, feltárhatják, hogy az ellenőrzött szervezetek az államháztartás számvitelének rendjét az előírásoknak megfelelően betartják-e!Célja, hogy a stratégiájában foglaltakkal összhangban az  ellenőrzési tevékenységének hasznosulása - a társadalmi bizalom megerősítésében, az ellenőrzött szervezetek magatartásának megváltozásában, a törvényhozás támogatásában, a legfontosabb társadalmi, gazdasági kérdésekben és a közgondolkodás megváltoztatásában -  tetten érhetőlegyen!

Nem fognak unatkozni! Ellenséget és barátot is bőséggel szerezhetnek!

TÉMAJEGYZÉK

1. Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése.

2. Az állami tulajdonban, résztulajdonban lévő gazdasági társaságok vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése.

3. Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzése.

4. Utóellenőrzések, - I. félévi ellenőrzések második szakasza.

5. A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése.

6. Az állami felsőoktatási intézmények ellenőrzése a hallgatói önkormányzatok tekintetében.

7. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése.

8. Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése.

9. Az önkormányzatok integritás- és belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése.

10. Köztestületek ellenőrzése.

11. Nem állami humánszolgáltatók ellenőrzése – a humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési és szociális intézmények, szolgáltatók fenntartói

központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának ellenőrzése; a humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli szociális intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának ellenőrzése.

12. A nyilvános könyvtári ellátás működésének ellenőrzése

13. Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése.

14. A középületek energiahatékonyságának ellenőrzése.

15. Az önkormányzatok ellenőrzése. 

16. Központi költségvetési szervek ellenőrzése.

17. A költségvetési szervek irányítói, tulajdonosi feladatai ellátásának ellenőrzése.

18. Alapítványok, közalapítványok gazdálkodásának ellenőrzése.

19. Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése.

20. A Magyar Államkincstár ellenőrzési tevékenységénekellenőrzése.

21. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal társasági adóval kapcsolatos feladatellátásánakellenőrzése.

22. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságellenőrzése.

23. A Magyar Villamos Művek Zrt.ellenőrzése.

24. Az állami tulajdonban lévő kulturális javakkal kapcsolatos vagyongazdálkodás ellenőrzése.

25. A „vészhelyzeti” betegellátás rendszerének ellenőrzése.

26. A köznevelés ellenőrzési rendszerének ellenőrzése.

27. A szegénységi küszöb alatt élők felemelésére tett intézkedések ellenőrzése.

28. A községi, nagyközségi önkormányzatok és intézményei integritásának ellenőrzése.

29. A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának

ellenőrzése.

30. A Magyar Nemzeti Bank működése, - szabályszerűségének ellenőrzése.

31. 2017. évi zárszámadás,  – a  központi költségvetés végrehajtásának

ellenőrzése.

32. Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése.

33. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek

2018. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

34. Kampánypénzek ellenőrzése, – a 2018. évi országgyűlési képviselő-választási kampányra

fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése a Magyar Államkincstárnál

és az egyéni jelölteknél.

35. Kampánypénzek ellenőrzése, – a 2018. évi országgyűlési képviselő-választási kampányra

fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése a jelölő szervezeteknél.

36. A költségvetési támogatásban részesülő pártok 2016-2017. évi gazdálkodása, -  a Fidesz  és a KDNP gazdálkodás törvényességének ellenőrzése.

37. A költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok 2016-2017. évi gazdálkodása, - a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány és a Barankovics István Alapítvány gazdálkodás törvényességének ellenőrzése.

Bartha-Szabó József
  • A botránykoalíció cinikus stratégiája
    Orbán Viktor Magyarország történelmi távlatokban is leggyűlöletesebb, leghazugabb ellenzékével szemben áll helyt.
  • Csütörtökön kezdődik a fiatalok oltása
    Hétfőtől szerdáig foglalhatnak oltási időpontot online a 16-18 éves regisztráltak, az oltásuk csütörtökön kezdődik - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.
  • Varga Mihály: Ösztönző fiskális hozzáállásra van szükség
    Segítő, ösztönző, támogató fiskális hozzáállásra van szükség 2023-ig; a kormány egyensúlyra törekszik, de 2022 még a mérsékelt hiánycsökkentés éve lesz - hangsúlyozta a pénzügyminiszter a Portfoliónak adott, hétfőn közölt interjújában, ahol azt is elmondta, nem lát túlfűtöttségi kockázatot a gazdaságban.
MTI Hírfelhasználó