Az antipíszí szabadsága
2018. augusztus 13. 00:12

(...) Forradalmak ritkán vannak: olyanok, mint a sztereotip angol nyár az őszök tengerébe fojtva. Most – forradalmi erők, forradalmi mozgalmak, forradalmi szubjektumok hiányában – éppen olyasféle dolgok szerepelnek az ellenforradalom céltábláin, mint a „gender”, a „píszí”, vagy éppen a – kissé goebbelsi felhanggal emlegetett – „kulturális baloldal”. Hogy, ugye, ezek valamiféle új totalitarizmus hordozói lennének, mint ama régi forradalom (amely magát totálisnak tekintette, mégis éppen a totalitarizmus játszotta el a hóhéra szerepét).

Nem mintha ezeknek bármi közük lenne egymáshoz. A „píszí” és a „gender” csak ellenségeik fantáziájában válnak afféle sötét ikercsillagokká, amelyek a patriarchális világ végét jelentő hímnős Antikrisztus eljövetelét jósolják. A „píszí” nem a „gender” beszédmódja, a „gender” nem a „píszí” ideológiája. Továbbá: a „píszí” nem csupán beszédmód, és a „gender” nem ideológia. A karikírozott genderpíszí-sárkányördög, amit kihívói dacos Szent Györgyként  (vagy inkább bazári Vitéz Lászlóként) a hímsovén földre taszítanak, ebben a formájában virtuális létező, ha úgy tetszik, mém (a dawkinsi értelemben - és ez nem dicséret, szerintem Dawkins maga is mém), de olyan mém, amit az institucionalizálás, a hivatalossá-hatalmivá tevés radioaktivitása érthető (és ökológiailag indokolt) gyíkocskából sajátos Godzillává mutált.

 

(...) A píszí  (ne felejtsük el: a "political correctness" eredetileg a nyugati antisztálinista BALOLDAL gúnyszava volt azokra, akik alávetették magukat a Szovjetunió irányvonalának) olyan fantom, amelynek a szabadság valóban antitézise ugyan, de az antipíszí "szabadsága" (amit prókátorai afféle organikus, őseredeti, univerzális szabadságként tételeznek), bizony inkább a szintézise. A mostanság kárhoztatott "kultúrbaloldal" (amennyiben létezik) hatalmi struktúra, és bár szavaiban poszthatvannyolcas, valójában az 1968 körüli forradalmi hullám kanalizálása, megtartva-elvetése, ha úgy tetszik, ellenforradalma, ahogy a sztálinizmus az 1917-1923-as világforradalmi hullámra adott ellenforradalmi válasz volt. Az eredeti "hatvannyolcas" forradalmi ethosz egyik legtömörebb summázata René Riesel mondata: "A szabadság az a bűn, amely az összes többi bűnt magába foglalja." Az elnyomás elleni küzdelem nem létezhet az elnyomottakkal való szolidaritás nélkül, ami viszont értelmetlen a nélkül a felismerés nélkül, hogy a társadalom maga elnyomott (és a társadalom jelenlegi formájában egyben maga az elnyomás), vagyis ha az elnyomás bizonyos aspektusainak bírálata hatalmi narratívává, hovatovább normatívává válik, az már (miként a debordi "igazság") önnön ellentétbe fordul, a talpáról a feje tetejére áll, mint a hegeli világszellem.

Az a furcsa helyzet áll elő, hogy a hivatalos píszí és az antipíszí ugyanazokra a problémákra ad látszólag ellentétes válaszokat, miközben mindkettő azt feltételezi, hogy létezik egy eredeti, organikus állapot, egy pre-píszí társadalom, amelyhez csak viszonyulásuk eltérő előjelű. Pedig tulajdonképpen nem az, és a nőverő-migránsittneérjenazéjszakázó társadalom éppúgy egy konkrét hatalmi realitás leképzése, mint a píszí "orwellinek" titulált uralma (ami, ne felejtsük el, ezzel a jelzővel paradox módon jócskán túl van értékelve).

(...) A píszí, abban a karikírozott formájában, ahogy tálalni szokás (és persze a karikatúra mindig frappáns, de sematikus: bizonyos vonásokat kiemelve gúnyolja ki az egészet), valóban szabadságellenes (lenne, ha ÚGY lenne; csak persze nemigen van úgy). Hiba (logikai értelemben, de tulajdonképpen morálisan is) a szabadságot a hierarchia és az elnyomás szabadságaként elfogadni, ahogy hiba volt a viszonyok elleni lázadás vörös zászlajára az elnyomás sarló-kalapácsát pingálni. Godzilla és Mechagodzilla harcában a szabadság csak vesztes lehet. Böhöm, karmos lábukkal eltapossák a gyíkocskát.

Túl kell lépni a kereteken, és - legalábbis ahogy én látom - ez a baloldaliság egyetlen releváns jelentése. Mert, hogy még egy - a számomra legkedvesebb - 1968-as falfelirattal jöjjek elő, "az aszfalt alatt ott a tengerpart fövenye." Hogy eljussunk hozzá, az aszfaltot kell felbontani, nem elég azt hazudni az aszfaltról, hogy föveny, de az sem, ha azt mondjuk: "jó kis aszfalt ez, kell a francnak a homok!".

És azért egyvalamit szögezzünk le: ebben az országban a gender studies átfogó társadalmi vákuumban létezik, éppen ezért mindenki (már akit ez egyáltalán érdekel) a tartalomra figyel majd, és arról fog vitatkozni, hogy kell-e ilyesmi, avagy sem. Csak hát egyrészt a tudomány nem így működik – a jelenségek vizsgálata minden szempontból lehetséges, aztán majd a szempontok vitájában kiderül, hogy melyik releváns, és melyik nem, másrészt – és ez a fontosabb -: Magyarország kormánya éppen hatalmi, jogi eszközökkel készül eldönteni egy tudományos vitát. Ez pedig tűrhetetlen, gyalázatos, arcpirító – mély megvetése minden emberi tudásnak.

Amúgy én sok szempontból genderalapon értelmezem a társadalmat, és igyekszem többé-kevésbé píszí-módra beszélni. Az előbbit érvényes elemzési módszernek tartom, az utóbbi pedig egyszerűen így esik jól.

Konok Péter: A gendersárkány legyőzése

eljeneduard.blog.hu
Címkék:
MTI Hírfelhasználó