Célhoz kötötten…
Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról.
2017. május 9. 11:20

A törvényjavaslatban szereplő egyes ingatlanok tekintetében a térítésmentes átadásra az érintett egyházak (egyházi jogi személyek) igénylése, valamint az ingatlanok más közfeladat ellátásához való szükségességének vizsgálata alapján kerül sor. Mivel a törvényjavaslat szerinti ingatlanok köztulajdonban tartása az állam által ellátandó egyéb közfeladatok ellátásához nem szükséges, továbbá azok állami feladatok finanszírozási forrásának biztosításához, illetve költségvetési bevételi előirányzat teljesítéséhez nem szükségesek, így átadhatók a kedvezményezett egyházaknak. (A törvényjavaslat egyes szakaszai sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. Előadó: Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.)

***

A törvényjavaslat általános vitájában a KDNP vezérszónoka fejtette ki pártja álláspontját. 

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: - Képviselő­társaim! A Kereszténydemokrata Néppárt ország­gyűlési képviselőcsoportja mindig is kiemelten tá­mogatta az egyházak oktatási, szociális, kulturális és közösségi tevékenységeit, hiszen több évszázados áldozatos munkájukkal hozzájárultak Magyarország és a magyar társadalom, a magyar nemzet erősödé­séhez, és az elmúlt évtizedekben is. Azt gondolom, a rendszerváltoztatást követően a magyarországi egy­házak, a magyarországi történelmi egyházak külö­nösképpen hozzájárultak és hozzájárulnak nemcsak az intézményrendszerük tekintetében, hanem a kö­zösségépítés és a hitéleti tevékenység tekintetében is a magyar nemzet egészséges újraépítkezéséhez és a magyar társadalom erősödéséhez.

- Az előttünk fekvő törvényjavaslatban felsorolt ingatlanok az egyházak minél hatékonyabb és kor­szerűbb munkájához szükségesek, különösképpen is az oktatás területén. An­nak idején, a kommunista diktatúra időszakában az egyházak vagyonát egy tollvonással vették el nem­csak a belterületi ingatlanok tekintetében, hanem a külterületi ingatlanok tekintetében is. Igaz, hogy lezártunk az elmúlt esztendők során egy 25 éves egyházi kártalanítási folyamatot, de azt is mindan­nyian tudjuk, legalábbis remélem, hogy mindannyi­an tudjuk, hogy ez a kárpótlás, ez a kárpótlási folya­mat egy részleges kárpótlási folyamat volt csak! Ezért azt gondolom, hogy ennek a törvényjavaslatnak a tartalmával mindannyian egyetérthetünk, hiszen célhoz kötötten igyekszik az ingatlanokat az egyházak tulajdonába adni. Célhoz kötötten, hiszen megfelelő céllal, oktatási, kulturális és egyéb közösségi tevékenységeket szolgáló céllal kerülnek az egyházaknak a használatába.

- Nyilvánvalóan órákig le­hetne vitatkozni arról is, hogy miért csak részleges kárpótlás történt annak idején, az előző 25 éves fo­lyamat során az egyházak részére, mi történt azzal a vagyonnal, azokkal a vagyoni elemekkel, amelyeknek a visszaadása nem történt meg az egyházak tulajdo­nába. Itt beszélhetünk tulajdonképpen arról a va­gyontömegről, földterületekről, erdőterületekről, amelyeknek a célja igazából véve évszázadokon ke­resztül egy egyházi oktatási és szociális intézmény­rendszer fenntartása és működtetése volt. Tehát azok a vagyoni elemek, amelyek annak idején az egyház tulajdonában voltak, nem l’art pour l’art va­gyoni elemek voltak, hanem egy hatékony intéz­ményrendszer működtetésének gazdasági alapjait jelentették, amelyektől teljes mértékben megfosztot­ták a történelmi egyházainkat, és mint említettem, ennek csak nagyon részleges kárpótlása történt meg az előző 25 esztendőben, továbbra sem jelenti a teljes mértékű kárpótlást az egyházak számára. Ezek az ingatlanok, ezek a tulajdonba adandó ingatlanok azt szolgálják, hogy az egyházak azokat a vállalt közfeladatokat, közcélokat egyházi, oktatási, szociális vagy közösségépítési vagy kulturális terüle­ten meg tudják valósítani.

- Képviselőtársaim! A törvényjavaslatban szereplő öt ingatlant olyan magyarországi egyházaknak tervezzük átadni a törvény elfogadásával, amelyek jelentős szerepet töltöttek és töltenek be az ország és a nemzet életében. Az egri pincerendszerről hadd mondjak néhány gondolatot, amelyet kulturális és hitéleti feladatai­nak elősegítése érdekében adunk át, adnánk át az Egri Főegyházmegyéhez. Az egri érseki palota alatt található pincerendszer helyzetének rendezése egyre inkább szükségszerű volt. Az ingatlan az egri érseki palota alatti pincerendszer részét képezi, ennek meg­felelően a föld alatt kialakított. Az ingatlan csak elektromosáram-szolgáltatásba került bekötésre. Az 1339/2016-os kormányhatározatban a pincerend­szert megvásárolta Eger város önkormányzatától 2016 decemberében. A kormányhatározat 3. pontjá­ban foglaltak szerint a kormány felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a pincerendszer magyar állam által történő megvásárlását követően gondoskodjanak a pincerendszer Egri Főegyházmegye részére történő ingyenes átadásához szükséges intézkedésekről szóló előterjesztés benyújtásáról.

- Az Esztergom 16363/1 helyrajzi számú, termé­szetben Esztergom, Helischer József utca 5. szám alatt található, és 17323 helyrajzi számú, természet­ben Esztergom, Kossuth Lajos utca 25. szám alatt található ingatlanok ingyenesen, oktatási feladatai­nak elősegítése érdekében kerülnek a törvényjavaslat szellemében az Esztergom-Budapesti Főegyházme­gye tulajdonába. Az Esztergom-Budapesti Főegy­házmegye a fenntartásában működő Vitéz János Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem használatában álló kollégiumépületének tulajdonba vételét kezdeményezte, tekintettel arra, hogy az in­gatlanfejlesztési pályázatokon való indulásának aka­dályát képezi, hogy az épületek állami tulajdonban állnak. Az ingatlanok jelenleg is oktatási feladatok ellátását segítik. Az Esztergom 16363/1 helyrajzi számú ingatlan az Esztergom-Budapesti Főegyház­megye fenntartásában működő, imént említett iskola használatában áll. Esztergom város önkormányzatát a tulajdoni lap tanúsága szerint elővásárlási jog illeti meg. Mindkét ingatlan a magyar állam tulajdonába vagyonelkobzás jogcímén került. Az ingatlanokra a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola kezelői joga van bejegyezve.

- A harmadik ingatlan, a Miskolc 3678/A/1 hely­rajzi számú, természetben a Miskolc, Kazinczy utca 12. szám alatt lévő épület oktatási feladatainak elő­segítése érdekében az Egységes Magyarországi Izrae­lita Hitközség tulajdonába kerül. Az Egységes Ma­gyarországi Izraelita Hitközség a miskolci zsinagóga mellett található, imént említett ingatlan tulajdonba adását kezdeményezte bölcsőde és óvoda létesítésé­re. Az 1/1 tulajdoni hányadban állami tulajdonban álló ingatlan jelenleg használaton kívül áll, egykor BM-óvoda működött ebben az ingatlanban. A kérel­mező az egykori funkciónak megfelelően tervezi az épület felújítását, illetve felszerelését.

- A negyedik ingatlan: Budapest IV. kerületében a 72997 helyrajzi számú ingatlanról van szó. Nevelési, oktatási és felsőfokú oktatási feladatainak elősegítése érdekében a Don Bosco Szalézi Társaság tulajdonába kerülne ez az ingatlan, amely a Károlyi család tulaj­dona volt, és eredetileg gyermekmenhelynek épült. Az ingatlant 1924-től az intézet államosításáig a szalézi rend működtette. Az épületegyütteshez temp­lom is tartozik, beékelődve a két épületszárny közé, ma is plébániai feladatokat ellátva. Végül a Budapest 36563 és 36572/2 helyrajzi számú ingatlan átadása történne meg az imént emlí­tettek módján és közfeladat ellátására.

- Képviselőtársaim! Ötpárti egyeztetésen részletesen kitárgyalt előterjesztésről van szó. Minden bonyo­lult ingatlani, gazdasági és egyéb összefüggéseit ki­tárgyalta a kormányzat. Ez most megtörténhetett, és ezért került most éppen elénk ez a törvényjavaslat. Tehát nyugodt szívvel és jó lelkiismerettel tudunk mellette dönteni! A KDNP képviselőcsoportja támogatja az imént felsorolt érvek alapján, és erre kérjük a többi képviselőcsoportot és képviselőtársainkat is!(Taps a kormánypárti padsorokban.)

Bartha Szabó József
  • Tusványos örvényei
    Három év nagy idő, három esztendős szünet nagy hiány. De most végre ismét összejött Tusványos, térségünk mára már talán legfontosabb nyári szellemi műhelye. Összejött és robbant is egy hatalmasat.
  • A szerencsétlen lord major
    A főpolgármester eddigi politikai és szakmai tevékenységét lassan ideje lenne már komolyabb elemzés alá vetni, de most arra fókuszálunk, hogy az elmúlt hónapokban négyszer is arcul csapta a budapestieket.
MTI Hírfelhasználó